W trosce o bezpieczeństwo wszystkich naszych przedszkolaków nasza placówka realizuje Ogólnopolski Program dla wychowania przedszkolnego ,,Bezpieczne Przedszkole”. Uczestnikami programu ,,Bezpieczne Przedszkole” są dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz rodzice, personel przedszkola i instytucje wspierające.

Treści i zadania zawarto w 4 częściach:
1. ODPOWIEDZIALNY RODZIC
2. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI
3. BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE
4. BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Zgodnie z założeniami programu, do zadań przedszkola należy:
• przekazanie wiedzy o zdrowym stylu życia
• ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu
• uczenie postępowania zgodnego z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo
• wykorzystywanie codziennych sytuacji do oceny i samooceny zachowania innych osób i swoich własnych
• kształtowanie czynnych postaw wobec własnego zdrowia i zdrowia innych
• poznanie różnych postaw bohaterów literackich i filmowych oraz próby ich oceny

Głównym celem programu jest PRZESTRZEGANIE ZASAD POSTĘPOWANIA WARUNKUJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO

Cele szczegółowe:

• poznanie najbliższego środowiska
• wdrażanie do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa
• rozbudzanie zainteresowań bezpieczeństwem i kulturą ruchu drogowego
• doskonalenie orientacji przestrzennej, kształcenie spostrzegania wzrokowo – słuchowego i wyobraźni przestrzenno – czasowej, sprawności psychomotorycznej, uwagi, przewidywania następstw określonych skutków swoich działań
• kształtowanie umiejętności rozpoznania sprzętu i przedmiotów bezpiecznych i niebezpiecznych oraz umiejętności właściwego posługiwania się nimi.
• kształtowanie pojęcia “obcy”, uświadomienie dzieciom zagrożenia ze strony nieznajomych
• przekazanie podstawowych informacji na temat obchodzenia się z lekarstwami
• poznanie podstawowych zasad postępowania podczas zaistniałego niebezpieczeństwa (pożaru, wypadku drogowego itp)
• rozwijanie sprawności fizycznej
• wdrażanie do zdrowego trybu życia
• kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku

Treści i cele programu “Bezpieczne Przedszkole” są zgodne z obowiązującą nas Podstawą Programową oraz Programem Wychowania Przedszkolnego realizowanym w naszym przedszkolu.